google-site-verification=Yq11-MRVIsgX6O0ynKHw0nHNznvTe6_D9vKxBNwAgzE
WhatsApp
PAYLAŞ
KAYDIR

SIK SORULAN SORULAR

İletişim formu doldurmadan önce hakkımızda ve sık sorulan sorular bölümünde, aradığınız sorunun cevabını bulamadığınıza emin olunuz.

SIK SORULAN SORULAR

PROJELENDİRME HİZMETİ İÇERİSİNDE HANGİ HİZMETLERİ VERİYORSUNUZ?

Projelendirme hizmeti içerisinde, tasarımın başlangıcından ruhsat ve onu takiben inşaat ve iskan aşamalarına kadar sırası ile;

1) Mimari Proje :

2) Statik Proje :

a) Betonarme Projesi.

b) Çelik Projesi ( Proje kapsamında olması durumunda)

c) Havuz Projesi ( Proje kapsamında olması durumunda )

d) İskele Projesi.

3) Mekanik Proje :

a) Sıhhi Tesisat Projesi.

b) Asansör Projesi ( Proje kapsamında olması durumunda).

c) Isı Yalıtım Projesi.

4) Elektrik Proje :

a) Kuvvetli Akım Projesi.

b) Zayıf Akım Projesi.

c) Otomasyon Projesi.( Proje kapsamında olması durumunda )

5) Zemin Etüdlerin Yapılması :

a) Arazide Sondaj Çalışmaların Yapımı ve Raporların Hazırlanması.

b) Arazide Sismik Çalışmaların Yapılması ve Raporların Hazırlanması.

c) Laboratuvar Deneylerin Yapılması ve Raporların Hazırlanması.

6) Harita İşlemlerin Yapılması :

a) Arazi Çalışması ile Plankote ( Arazi eğimlerinin ve sınırlarının belirlenmesi ) Hazırlanması.

b) Bina Aplikasyonu'nun Hazırlanması.

 

 

 

 

PROJE ONAYI VE RUHSAT ALINMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Proje onayı ve ruhsat alma işlemleri için öncelikle LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu) onaylı aplikasyon krokisi alınır. Aplikasyon krokisi içinde arsanın köşe noktaları ve koordinatları ile arsanın ölçüleri yer almaktadır. Bu kroki için mülk sahibinin bizzat LİHKAB’a gitmesi gerekir, bizzat gidemiyorsa noter onaylı vekâletname ile yerine bir vekil tayin etmelidir.

Daha sonra, Aplikasyon Krokisi ile birlikte ilgili belediyeye imar durumu(çap) belgesi için dilekçe ile müracaat edilir. İmar durum belgesinde parselin plan notları gereğince yapılaşma koşulları, kullanım amacı, bina yüksekliği, TAKS, KAKS, emsal durumu gibi bilgiler yer almaktadır. Başvuru, mülk sahibinin vekilleri tarafından yapılacaksa dilekçe ekinde ayrıca noter onaylı vekâletname olmalıdır.

İmar durumu(çap) belgesi alındıktan sonra, ilgili idare tarafından yol kotu tutanağı düzenlenir. Yol kotu tutanağında, tabii zemin kotları ve tesviye kotları ile parselin 0,00 kotunun nereden olacağı gibi hususlar yer alır.

Bu aşamaların ardından mimari proje çizimine geçilebilir. Müteahhit firma veya arsa sahipleri, serbest olarak mühendislik mimarlık hizmetlerini yapan proje büroları ile gerekli olan projelerin hazırlanması için anlaşma yapar. Daha sonra mimari proje müellifi, 3194 sayılı İmar Kanunu, imar plan notları ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği, yangın yönetmeliği, otopark yönetmeliği, sığınak yönetmeliği vb. yönetmelikler ışığında projesini çizebilir.

Proje müellifi tarafından hazırlanan başta mimari proje olmak üzere diğer projeler, yapı denetim firmasının ilgili proje ve uygulama denetçileri tarafından kontrol edilir. Kontrol sonrasında uygunluk yazıları, proje kontrol formları ve proje müellifinin ilgili meslek odası tarafından herhangi bir kısıtlamasının olmadığına dair sicil durum taahhütnamesi ile birlikte ilgili idareye onaylanması için başvuru yapılır.

Tüm etüt ve projelerin ilgili idare tarafından onaylanmasını müteakiben yapı ruhsatı işlemleri başlar. Ruhsat için istenen evraklarından tamamlanmasının ardından yapı ruhsatı düzenlenir.

STATİK PROJE NEDİR?

Statik proje; mimari projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır.

MEKANİK TESİSAT PROJESİ NEDİR?

Mekanik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri gibi ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporudur. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ NEDİR?

Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makina mühendisince birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

ZEMİN ETÜDÜ NEDİR? NEDEN YAPILIR?

Bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir. Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur. Zemin etüdü, özellikle zemin cinsi kapsamında çeşitli yöntemlerle yapılır. Bahse konu yöntemler arasında öne çıkanlar; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanabilmektedir. Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur. Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etüdlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir.

 

PLANKOTE VE BİNA APLİKASYONU NEDİR?

Bir planın ya da bir projenin köşe noktalarının mevzu yeryüzü parçası üzerinde gösterilmesi işlemine aplikasyon denir, halk arasında yer gösterme olarak da bilinir. Plankote ise bir arazi parçası halihazır durumunu arazinin eğimi arazi üzerindeki yapıları sayısal ve vektörel olarak çizilmiş bir ölçeksiz krokisidir.

01.
Copyright © 2021. Her Hakkı Saklıdır. kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.
ÜSTE ÇIK